Steenbakker Jan Maertensen Roock


In de periode na 1811 kan de genealogie redelijk eenvoudig opgesteld worden met behulp van de akten van de burgerlijke stand. Voor 1811 moeten de gegevens uit de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) gehaald worden. Maar daar waar de DTB ontoereikend is of zelfs compleet ontbreekt, moet de genealogie gereconstrueerd worden uit de spaarzame verwijzingen in de akten waarin de verscheidene voorouders voorkwamen. Als voorbeeld wordt hieronder een notariële akte uit Gouda weergegeven waaruit blijkt dat Jan Maertensen Roock in 1602 steenbakker was in Gouderak.
Naast de akte staat de transcriptie ervan.

Hierin staat samengevat:
Jan Maertensz Roock, steenbakker in Gouderak, heeft volgens een getuigenis van Cornelis Brantsz en Jan Aertsz, in de vorige zomer schade geleden doordat Ellert Cornelisz de loopplank naar een schip dat bij de steenplaats lag om stenen te laden, heeft weggeworpen zodat Jan Maertensz Roock en zijn arbeiders in het werk belemmerd werden. En later, in de avond toen de steenplaatsarbeiders zaten te eten, heeft hij een stapel stenen omvergeworpen waardoor grote schade ontstond.
Compareerden voor mij Cornelis Jorisβ Boslandt openb
bij den provintiaelen rade .hoof. van hollandt Notaris
geadmitteert ende den getuijgen hijer onder genomineert
Cornelis Brantsβ oud ontrent xxii Jaren ende Jan
aertsβ oud ontrent xxiii Jaren beijde wonende In moordrecht
Ende hebben bij henne manne waerheijt conscientie ende
siele salichen ten plaetse van ede verclaert getuijcht
ende gedeposeert ten versoucke van Jan maertensβ roock
steenbacker In gouderack warachtich te sin dat Inde
voorleden somer sonder den juijsten tijd onthouden te hebben
sij deposanten hebben gesijen dat voor thooft vande
steenplaets die de requirant jegenwoordich gebruijckt
leggende In gouderack voornoemt geleegen heeft een schip
omme steen te laden ende dat van tsellve hooft op t schip
oock lach een ganck omme de steen daer over In heen
te mogen brengen. Dat ten sellven tijde een Ellert
cornelisβ wonend ande westsijde vanden voorseide steenplaets
de voornoemde ganck van .. t voorseide schip geworpen heeft
soo dat den requirant ofte sijn arbeijders daer deur
allsdoen In heur werck werden behindert ende belet.
Dat mede ontrent de sellve tijt den voornoemde Ellert
cornelisβ des avonts nae dat de steenplaetsers vuijt het
werck geschenen waren ende saten en aten een tas steens die
opte voorβ steenplaetse met gewellt omgestoot
en ter neder geworpen heeft tot sijn requirants grote
schade. De wellck voorseid staet deposanten verclaert
warachtich te sijn, presenteren tsellve In cas van ..
bij ede te bevestigen. Gedaen ende aldus verleeden to ..
moordrecht voornoemt ten huijse van Cornelis pietersβ
oten xxen Januarij ao 1602 In presentie van Jan ..
ende pr. Joosten schou.. alldaer alls getuijgen wa..
van geloove mit mij notario hijer toe versocht en ge..

Jan     aertsβ       t merck    van Corn
   merck                     Brantsβ        Pieter Joosten
              t merck   van Jan
                       .....
C Bosland Nots 12/3 pub
  1602